Praktijkvoorbeelden

 • Voorbeeld 1

  • Geslacht: man
  • Leeftijd: 38
  • Beroep: huisarts
  • In samenwerking met : psycholoog en arbeidsdeskundige

  Situatie Cliënt

  • Achttien maanden voor de interventie uitgevallen met overspanningsklachten.
  • Kostenmaatschap met collega-huisarts.
  • Na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid is het werk gedeeltelijk hervat.
  • 'Zakelijke' factoren werd als beperkend ervaren om het werk volledig te hervatten.

  Bevindingen

  • Wrijving door een verstoorde werkrelatie met zijn collega-huisarts.
  • Emoties van angst, machteloosheid en uitputting binnen de werksfeer.
  • Frustraties en boosheid als gevolg van de afwijzing voor het toetreden in een huisartsengroep.
  • Financiële problemen.

  Acties

  • Achterhalen van de onderliggende oorzaken van de verstoorde werksfeer en de weigering van de huisartsengroep.
  • Ondersteunen bij het aangaan van confrontaties met de collega-huisarts.
  • Het treffen van een betalingsregeling met de belastingdienst.
  • Onderzoek naar rentabiliteit van de praktijk.
  • Nieuwe huisartsengroep opgezet.
   

  Resultaat

  • Het besef dat zelfsturing belangrijk is om werksituaties gunstig te beïnvloeden.
  • Constructief leren omgaan met confrontaties.
  • Toename moed, assertiviteit en een positiever zelfbeeld.
  • Interne communicatie en samenwerking verbeterd.
  • Sterke afname boosheid en frustratie.
  • Vat gekregen op financiële problemen.
  • Uitstel van betaling/betalingsregeling bij de Belastingdienst.
  • Rentabiliteitsverbetering huisartsenpraktijk.
  • Toename zekerheid over de juiste bedrijfskoers.
  • Volledige werkhervatting.

 • Voorbeeld 2

  • Geslacht: man
  • Leeftijd: 38
  • Beroep: accountant
  • Verzekering: beroepsarbeidsongeschiktheid
  • In samenwerking met: een psycholoog en arbeidsdeskundige.

  Situatie Cliënt

  • Jaren voor de interventie uitgevallen met klachten.
  • Eigenaar van een administratiekantoor.
  • Uitgevallen met overspanningsklachten.

  Bevindingen

  • Problemen bij de verwerking van ingrijpende persoonlijke gebeurtenissen.
  • Overlijden van een dochter.
  • Een echtegenote met medische problematiek.
  • Gebrek aan ontspanning.
  • Door chaotisch gevoel gebrek aan orde en rust.
  • Zakelijk en privé niet meer kunnen functioneren.
  • Gevoelens van verlies, verdriet en rouw.
  • Debiteuren en organisatorische problemen

  Actie

  • Concrete hulp en een luisterend oor bieden.
  • Stoppen met piekeren en dwangmatige gedachten.
  • Het wegnemen van irritaties en ergernissen binnen de huwelijksrelatie.
  • Leren omgaan met werkdruk, stress, problemen en gebeurtenissen zoals verlies en rouw.
  • Het optimaliseren van de bedrijfsvoering.
  • Het optimaliseren van bedrijfsprocessen zoals effectief debiteurenbeheer en het opstellen van bedrijfsprotocollen.

  Resultaat

  • Door verandering van de dagelijkse planning meer orde en grip op het leven.
  • Verzekerde richt zich op oplosbare problemen.
  • Zijn leven is zodanig ingericht dat de invloed van stress tot op zekere hoogte wordt beperkt.
  • Verzekerde is beter in staat om zich te ontspannen.
  • Effectief debiteurenbeheer.
  • Volledige werkhervatting.

 • Voorbeeld  3

  • Geslacht: vrouw
  • Leeftijd: 54
  • Beroep: medisch specialist
  • In samenwerking met: een advocaat en arbeidsdeskundige.

  Situatie Cliënt

  • Vier maanden voor de interventie uitgevallen met psychische klachten als gevolg van overbelasting.
  • Ziekenhuis is aan het fuseren.

  Bevindingen

  • Door hoge kwaliteitsstandaard is tijdgebrek en productieverlies ontstaan.
  • De specialist kon zich niet verenigen met de mindere kwaliteit versus hogere productie.
  • Collegae werken niet constructief mee aan aanpassing werkomstandigheden.
  • Collegae komen eerdere toezeggingen niet na om een deel van haar aandeel te kunnen verkopen.
  • Er was geen consensus over de oplossing.

  Actie

  • Onderzocht wat de drijfveren van betrokkenen waren waardoor de situatie niet veranderde.
  • Juridische positie bepaalt op basis van de onderliggende overeenkomsten.
  • Cliënt ondersteund bij overleggen.
  • Strategie bepaalt op basis van voorkeuren, competenties en persoonlijkheid cliënt.
  • Reïntegratie mogelijkheden onderzocht.

  Resultaat

  • Acceptatie bij cliënt bewerkstelligd dat terugkeer naar het ziekenhuis geen duurzame oplossing is. 
  • Communicatievaardigheden bij cliënt verbeterd.
  • Inzicht gegeven in kwaliteiten cliënt versus werkomstandigheden.
  • Nieuwe functie met minder neventaken als waarnemer in ziekenhuizen en ZBC's gevonden.
  • Leren opkomen voor eigen belangen
  • Vergroten van de assertiviteit.
  • Toename energie en kracht.
  • Toename vertrouwen in de continuïteit van het inkomen
  • Middels een tijdscontigente reïntegratie volledige werkhervatting.

 • Voorbeeld 4

  • Geslacht: man
  • Leeftijd: 48
  • Beroep: advocaat
  • In samenwerking met: een arbeidsdeskundige

  Situatie Cliënt

  • 6 maanden voor onze interventie uitgevallen met psychische klachten.
  • Cliënt maakt deel uit van een maatschap.
  • De echtgenote van cliënt heeft psychiatrisch ziektebeeld.

  Bevindingen

  • Cliënt heeft energetische beperkingen als gevolg van een conflict in de maatschap en de zorg voor zijn echtgenote.
  • Er is sprake van een instabiele en conflictueuze gezinssituatie.
  • Cliënt heeft last van ergernis, boosheid en teleurstelling.
  • Reisafstand tot werk breekt op.

  Actie

  • Het in kaart brengen van denkbeelden, attitudes en gedrag binnen de werk- en privésituatie.
  • Acceptatieproces en erkenning van boosheid en teleurstellingen. Het leven leren nemen als het komt. De realiteit voldoet niet altijd aan de verwachtingen.
  • Efficiëntere tijdsbesteding door onder meer de woon-werkverkeerafstand te verkleinen.

  Resultaat

  • Toename van de grip op stress en stresserende factoren.
  • Het leren interpreteren van gebeurtenissen op een realistische, niet-stresserende manier.
  • Toename autonomie waarbij zelfbeschikking en het maken van eigen keuzes centraal stonden.
  • Acceptatie van de realiteit en zaken die niet te veranderen zijn.
  • Nieuwe maatschap gevonden.
  • Acceptatie bijkomende consequenties verandering werkkring.
  • Doelgerichter werken.
  • Toename gezinsgeluk.
  • Volledige werkhervatting.

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Niet leesbaar? Verander de tekst. captcha txt